USTAW STRONĘ JAKO STARTOWĄ

Aby ustawić tę stronę jako startową należy wybrać zakładkę "Narzędzia" następnie "Opcje". Wpisać zamawiane.pwsz.krosno.pl w polu "Strona startowa" i potwierdzić klikając "OK".

Działania w ramach projektu zaplanowano na okres od 1 października 2009 r. do 28 lutego 2014 r.

W projekcie założono realizacje 5 głównych zadań:

1. Utworzenie programów stypendialnych dla studentów studiów inżynierskich stacjonarnych na kierunkach zamawianych. W ramach działania stypendia w wysokości 1 000 zł będą przyznawane ok. 20-30% najlepszych studentów poszczególnych kierunków przez okres 7 semestrów:
    - w cyklu kształcenia 2009/2013 stypendia przewidziano na kierunkach: Budownictwo oraz Mechanika
    i budowa maszyn
    - w cyklu kształcenia 2010/2014 stypendia przewidziano na kierunkach: Inżynieria środowiska, Budownictwo, Informatyka, Mechanika i budowa maszyn.
2. Współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania. W ramach działania zaplanowano wyjazdy studyjne studentów do przedsiębiorstw /obserwacje procesów produkcyjnych, wizytacje inwestycji/ – 3 wyjazdy dla studentów III roku poszczególnych kierunków zamawianych, podczas których zostaną objęci opieka merytoryczna ze strony uczelni i przedsiębiorstw.

3. Wprowadzenie innowacyjnych metod i form kształcenia podnoszących atrakcyjność kształcenia na kierunkach zamawianych. W ramach działania zaplanowano realizację zajęć fakultatywnych w postaci opracowywania projektów zespołowych. Zajęcia będą realizowane przez VII semestrów po 30 godzin zajęć fakultatywnych dla poszczególnych kierunków zamawianych.

4. Realizacja zajęć dodatkowych - techniczny język angielski. W ramach działania zaplanowano realizację na II roku studiów 60 godzinnego specjalistycznego kursu, który dla poszczególnych kierunków będzie zgodny
z wyborem ich dalszej specjalizacji.

5. Realizacja zajęć dodatkowych na kierunku budownictwo. W ramach działania zaplanowano realizację
8 kursów: grafika inżynierska, nowoczesne techniki i technologie w budownictwie, podstawy diagnostyki cieplnej budynków, ocena stanu technicznego budynków, organizacja i zarządzanie firma budowlaną, projektowanie dróg, ulic i mostów, rekonstrukcja i modernizacja obiektów budowlanych, systemy jakości w budownictwie.
Stypendia w wysokości 1 000 zł są przeznaczone dla ok. 30% najlepszych studentów na kierunkach zamawianych.